Kasy Fiskalne Online – Vademecum

Czym są kasy fiskalne online? Jak działają?

Kasy fiskalne online mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany 
i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy.

Czym kasy online różnią się od tradycyjnych kas?

Kasa online zapisuje kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci, użytkownik nie ma do niej dostępu, jedynie autoryzowany serwis kas.

Kasy online będą miały aktualizację oprogramowania zdalnie, na zasadzie automatycznego pobierania
z serwera producenta nowej wersji i aktualizacji programu kasy.

Każda kasa fiskalna online będzie musiała współpracować z terminalem płatniczym. Ujednolicony protokół komunikacyjny sprawi, że każde urządzenie 
będzie współpracowało z terminalem na zasadzie podłączenia (plug and play). Podstawowa zaleta automatycznej współpracy to brak błędów przy 
ręcznym wprowadzaniu kwot do terminala.

Na etapie uruchomienia kasy online (fiskalizacji) przekaże do repozytorium dane o sobie i właścicielu kasy, zwrotnie otrzymując przydzielony numer 
ewidencyjny. W trakcie eksploatacji kasa online będzie przekazywać dane o sprzedaży.

Kasa będzie drukowała papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny, tzw. e-paragon.

Czy muszę mieć kasę online, czyli – kto i kiedy?

Terminy zainstlowania kas online zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 15.03.2019:

1. do dnia 31.12.2019 r.  podatnicy sprzedający paliwo oraz świadczący usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;2.  do dnia 30.06.2020 r. podatnicy oferujący:

a.  usługi  związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,

b.  usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

31.12.2020 r.  podatnicy  świadczący  usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze,
w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Czy dostanę ulgę na zakup kasy online?

Dokonując zakupu kasy fiskalnej online podatnicy mogą skorzystać z ulgi w wysokości 90% ceny jej zakupu netto, nie więcej niż 700 zł jeżeli zakup kasy fiskalnej online nastąpił przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej online przysługuje podatnikom którzy:

  • znajdują się w wyżej wymienionych trzech grupach przedsiębiorców i rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej w obowiązującym terminie,
  • przed zakupem kasy fiskalnej online nie korzystali z kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.odliczyć od podatku należnego w deklaracji VAT za bieżący okres - jeżeli wartość ulgi nie przekracza podatku należnego za dany okres rozliczeniowy,
  • odliczyć od podatku należnego za okresy następne jeśli wartość ulgi w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższa od wartości podatku należnego,
  • otrzymać zwrot różnicy na rachunek bankowy- w sytuacji gdy kwota ulgi będzie wyższa niż kwota podatku VAT należnego.

    Ponadto, czynni podatnicy VAT uprawnieni do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online mogą kwotę ulgi:

    podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej online mogą otrzymać na rachunek rozliczeniowy w terminie 25 dni na wniosek podatnika

Jak długo można korzystać z dotychczasowej kasy nie online?

Homologacja kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów wygasa 31 grudnia 2022 r. Oznacza to, że podatnicy, którzy nie muszą posiadać kas 
fiskalnych online mogą do tego czasu używać kas z elektroniczną kopią paragonów, aż do momentu wyczerpania się pamięci fiskalnej (czyli co
najmniej 5 lat od momentu zakupu).
Natomiast homologacja na kasy z papierową kopią paragonu wygasa już 31 sierpnia 2019 r. Do 30 kwietnia 2019 r. można wymieniać zapełnioną pamięć 
fiskalną w kasach z 
papierową kopią paragonu. Po upływie tego terminu nie będzie to możliwe – podatnik będzie musiał zakupić kasę z elektroniczną kopią paragonów lub 
kasę online (tylko na tą drugą będzie mógł otrzymać zwrot).

Dodatkowe informacje o kasach fiskalnych online:

Jak będzie się odbywać fiskalizacja kasy online?

Przy użyciu kasy, serwisant dokona zgłoszenia podatnika do Urzędu Skarbowego, jednocześnie przekazując dane podatnika. Z repozytorium zostanie przesłany
nr ewidencyjny kasy. Przyznany numer ewidencyjny zapisywany będzie w pamięci fiskalnej i chronionej kasy wraz z NIP-em podatnika. Wtedy pamięć fiskalna i
tryb fiskalny zostaną uruchomione. 

Co będzie rejestrowała w pamięci kasa online?

Dane jakie będą gromadzone w pamięci kasy online to m.in.: paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia na kasie, a także informacje o przeglądach okresowych. Będą one wpływały do Repozytorium praktycznie w czasie rzeczywistym, oznaczone czasowo. Co ważne dla nabywców towarów i usług, dane będą anonimowe –  będzie to
elektroniczny zapis paragonów bez informacji  dotyczących konsumenta.

Czy kasa online będzie drukowała paragony papierowe?

Tak, kasa fiskalna online będzie drukowała paragony papierowe. W tym przypadku nic się nie zmienia – paragon fiskalny w formie papierowej jest dokumentem 
potwierdzającym dokonanie zakupu przez klienta. Jest również dowodem na zarejestrowanie transakcji na kasie fiskalnej i odprowadzenia od niej podatku.
Dodatkowo będzie istniała możliwość otrzymania paragonu ma maila (tzw. e-paragon).