Oświadczenie dla osób dokonujących sprzedaży prze pomocy urządzeń fiskalnych do dnia 31.05.2019

Nałożono na podatnika obowiązek zapoznania osób prowadzących u niego
ewidencję z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu
fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków poprzez:

  • zapoznanie z informacją przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji u podatnika
  • odebranie oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji(patrz załącznik). Dokumenty należy sporządzić  w dwóch egzemplarzach, a  jeden z nich powinien się znaleźć  w dokumentacji podatnika