Uwaga na zmiany dotyczące przeglądów okresowych kas fiskalnych:

W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu
przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik
urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w
wysokości 300 zł.